เมื่อพูดถึงเรื่องการส่งสินค้าออกต่างประเทศ เรื่องของมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางเป็นสิ่งสำคัญมากในเรื่องของการผลิตเครื่องสำอาง ปัจจุบันเรื่องของมาตรฐานฮาลาลเป็นเครื่องหมายที่การันตีเรื่องของความสะอาดและปลอดภัย ทำให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคจำนวนมากทั่วโลก ไม่ใช่มีแต่ชาวมุสลิมใช้ผลิตภัณฑ์ฮาลาล กลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มที่รู้จักเครื่องสำอางฮาลาลอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้บริโภคกลุ่มที่ต้องการสินค้าคุณภาพมาตรฐานฮาลาลไม่แพ้กัน
                ถือว่าการเจริญเติบโตตลาดธุรกิจความงามกำลังเป็นที่น่าสนใจอย่างมากกับเครื่องสำอางฮาลาล โดยเฉพาะหากผลิตเครื่องสำอางลาฮาลเพื่อการส่งออกต่างประเทศสิ่งแรกที่ต้องรู้นั่นก็คือ “ขั้นตอนการขอรับรองฮาลาล” นั่นเอง
                วันนี้วธูธรจะพาทุกท่านมาศึกษาขั้นตอนการขอรับรองฮาลาลว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง และแต่ละขั้นตอนนั้นมีกระบวนการอย่างไร มาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ

กระบวนการขอรับรองและขอใช้เครื่องหมายฮาลาลการผลิตเครื่องสำอาง

ขั้นที่ 1 เตรียมการ

                มาเริ่มต้นกันที่ขั้นตอนแรก นั่นก็คือพาร์ทของการ “เตรียมการ” หรือเรียกง่ายๆว่าการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นนั่นเอง และนี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบการที่ต้องขอรับรองฮาลาลต้องรู้ค่ะ

 • ผู้ประกอบการยื่นความจำนงขอรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
 • ที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและให้คำปรึกษาแนะ
 • จัดอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ
 • ผู้ประกอบการจัดทำระบบเอกสารและกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอาหารฮาลาล
 • ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารตามที่สถาบันฯ กำหนด
 • ที่ปรึกษาจัดทำรายงานสรุปการปรึกษาโครงการฯ

ขั้นที่ 2 ยื่นคำขอและพิจารณาคำขอฮาลาล

                ขั้นตอนต่อมายื่นคำร้องขอและเอกสารต่างๆเพื่อดำเนินการขอรับรองฮาลาลแก่คณะกรรมการ ผู้ประกอบการยื่นคำขอรับการตรวจรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท) หรือสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (สกอจ) แล้วแต่กรณี ซึ่งขั้นตอนการยื่นคำขอและพิจารณาคำขอรับการตรวจรับรองฮาลาล ซึ่งการเตรียมเอกสารทั้งหมดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ใครสนใจ…..คลิก                หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องของเอกสารที่ประกอบคำขอแล้วนำเสนอสถาบันมาตรฐานฮาลาล และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิตเครื่องสำอางฮาลาล เมื่อตรวจเอกสารและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ครบถ้วนแล้วจึงจ่ายค่าธรรมเนียมศึกษาและเตรียมค่าธรรมเนียมเบื้องต้นให้พร้อม รายละเอียดค่าธรรมเนียม…..คลิก                 เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ทางเหน้าที่จะทำการนัดหมายการตรวจสอบสถานประกอบการหรือโรงงานผลิตเครื่องสำอาง เพื่อเป็นการนัดกับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของฮาลาลเข้าตรวจสอบสถานประกอบการก่อนการผลิตเครื่องสำอางฮาลาล

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบสถานประกอบการหรือโรงงานผลิตเครื่อสำอาง

                  มาถึงขั้นตอนการเข้าตรวจสถานที่ประกอบการเพื่อผลิตเครื่องสำอางฮาลาลค่ะ เมื่อถึงวันที่นัดหมายกับทางคณะผู้ตรวจสอบ สิ่งที่แรกเลยคือจะมีการจัดประชุมชี้แจงร่วมกันระหว่าง คณะผู้ตรวจสอบของฝ่ายกิจการฮาลาลกับฝ่ายสถานประกอบการก่อนดำเนินการตรวจสอบใช้เวลาประมาณ  30  นาที โดยมี ขั้นตอนดังนี้

 • แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกัน
 • หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบชี้แจง หลักการ ระเบียบฯ เหตุผล และความจำเป็นในการตรวจพิจารณา ก่อนให้การรับรองฮาลาล
 • ฝ่ายสถานประกอบการบรรยายสรุป เกี่ยวกับกระบวนการผลิต วัตถุดิบ ส่วนผสม หรือสารปรุงแต่ง การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง ฯลฯ ให้คณะผู้ตรวจสอบทราบ อนึ่ง คณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วย หัวหน้าคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาอิสลาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์  และผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิต ส่วนฝ่ายประกอบการจะต้องประกอบด้วย ผู้จัดการโรงงาน ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เป็นสำคัญ หากจะมีผู้จัดการฝ่ายอื่นร่วมประชุม ชี้แจงด้วยก็ได้

                   เมื่อฝ่ายสถานประกอบการหรือโรงงานผลิตเครื่องสำอาง นำคณะผู้ตรวจสอบพิจารณากระบวนการผลิต วัตถุดิบ สถานที่ผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่จำหน่าย ฯลฯ แล้ว ทางคณะผู้ตรวจสอบให้คำแนะนำแก่ผู้ยื่นคำขอรับรองฮาลาลเมื่อเห็นว่าผู้ประกอบการดำเนินการไม่ถูกต้องตามที่กำหนดหรือมีข้อบกพร่อง เพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป หลังจากนั้นทางคณะผู้ตรวจสอบจะกลับไปรายงานผลให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลพิจารณารายงานผลการตรวจในครั้งนี้ค่ะ

ขั้นที่ 4 พิจารณาผลการตรวจสอบและให้หนังสือรับรองฮาลาล

                   หลังจากที่เข้าตรวจสถานประกอบการที่ใช้ผลิตเครื่องสำอางฮาลาลแล้วก็จะมาสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะ ทางคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลเมื่อรายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยพิจารณาอนุญาตแล้ว อาจจะมีการเรียกเอกสารหรือผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็นค่ะ
                   เมื่อผ่านการพิจารณาฮาลาลแล้ว ทางคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลแจ้งผลพิจารณาของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้ผู้ขอรับรองฮาลาลทราบ ซึ่งทางผู้ขอรับรองฮาลาลซึ่งได้หนังสือรับรองฮาลาลแล้ว แต่มีความประสงค์ขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล  ทางคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะออกหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลแก่ผู้ขอรับรองฮาลาล เมื่อผู้ขอรับรองฮาลาลชำระค่าธรรมเนียมแล้วนั่นเองค่ะ

ขั้นที่ 5 การติดตามและประเมินผล

                   หลังจากได้รับเครื่องหมายฮาลาลแล้ว ก็จะมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการติดตามและประเมินผลการผลิตเครื่องสำอางฮาลาล เพื่อติดตามและกำกับดูแลสถานประกอบการหรือโรงงานผลิตเครื่องสำอางซึ่งได้รับรองฮาลาล และหรือให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ให้ปฏิบัติตามสัญญาและระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยใช้กลไกการตรวจสอบดังนี้

 • ให้มีผู้ตรวจการฮาลาล เพื่อตรวจสอบสินค้าฮาลาลในตลาด
 • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาสถานประกอบการ

                   ทั้งนี้ฝ่ายกิจการฮาลาลตรวจสอบผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิต สถานประกอบการ และการให้บริการที่ได้รับอนุญาตแล้วโดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าเป็นระยะตามความเหมาะสม และทางฝ่ายกิจการฮาลาลรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยทราบหรือพิจารณาการประเมินผลติดตามกันต่อไป

                    และทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการขอรับรองฮาลาลที่คนผลิตเครื่องสำอางควรรู้ และศึกษาเตรียมความพร้อมในเรื่องของเอกสารและค่าธรรมเนียมเพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อการดำเนินการค่ะ หากใครสนใจอยากผลิตเครื่องสำอางฮาลาลแต่ยังเลือกโรงงานผลิตเครื่องสำอางฮาลาลไม่ได้ ทาง บริษัท วธูธร จำกัดของเรารับผลิตเครื่องสำอางฮาลาลค่ะ ใครสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

เพิ่มเพื่อน

[SOURCE]

Writen By : Kanyapat P.

(Visited 441 times, 1 visits today)

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม

ที่มาบทความ : https://www.wathoothorn.com/?p=153

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/xn12cmjl1d/domains/watoothron.com/public_html/wp-content/themes/public-blog/footer.php on line 14

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/xn12cmjl1d/domains/watoothron.com/public_html/wp-content/themes/public-blog/footer.php on line 17

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/xn12cmjl1d/domains/watoothron.com/public_html/wp-content/themes/public-blog/footer.php on line 19

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/xn12cmjl1d/domains/watoothron.com/public_html/wp-content/themes/public-blog/footer.php on line 21